2527

เริ่มก่อตั้ง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ด้วยทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท
และพนักงาน 300 คน

ผลิตสินค้า 3 ชนิด
ได้แก่ ซูริมิ, ปลาทิพย์, หมึกทิพย์

2531

ก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด
เพื่อรองรับเศษวัตถุดิบจากโรงงานชูริมิ มาใช้ผลิต
ปลาป่นสำหรับนำไปผลิตอาหารสัตว์

2535

ก่อตั้งโรงงานปูเทียม เพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้เนื้อปลาบด หรือซูริมิ เป็นวัตถุดิบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมปรุงประเภท คามาโบโกะ (Kamaboko) อาทิเช่น "ปูเทียม" ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า (Value Added Product)

2536

ชิกูว่า

เพิ่มการผลิตสินค้าที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่มากขึ้น อาทิเช่น ชิกูว่า, ก้ามปูเทียม, COPY IKA ฯลฯ

ก้ามปูเทียม
COPY IKA

2538

ลูกชิ้นปลาแซลมอน

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ลูกชิ้นปลาแซลมอน, โอโบโร่, ซีวีดโรล

โอโบโร่
ซีวีดโรล

2540

เริ่มดำเนินกิจกรรม 5 ส

ผลิต "เต้าหู้ปลา" เจ้าแรกของโลก
และได้รับความนิยมอย่างสูง

เปิดโอกาสให้คนไทยได้ลิ้มลอง อาหารญี่ปุ่นในราคาคนไทย โดยเริ่มมีการจำหน่ายภายในประเทศ ภายใต้แบรนด์ "พีเอฟพี"

2541

ได้รับการรับรอง HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย

2542

ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย Thailand's Brand

ได้รับการรับรองระบบบริหาร จัดการคุณภาพ ISO 9001 จาก MASCI

2543

ก่อตั้ง บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

2544

เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในโมเดิร์นเทรด

ได้รับการรับรองระบบบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001 จาก TUV Rheinland

ได้รับการรับรองระบบความปลอดภัยของอาหาร
HaCCP จากประเทศอังกฤษ

2545

ก่อตั้งวิทยาลัยในโรงงาน ภายใต้สโลแกน "สร้างโอกาส สร้างอนาคต ลดภาระผู้ปกครอง" เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนที่ยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเต้าหู้ปลา และแซลมอนฟิช ไปยัง เอ็มเค เรสเทอรองค์ เพื่อตอบสนองผู้บริโภค ที่ใส่ใจในคุณภาพ

2546

ปรับโลโก้ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเพิ่มสโลแกน
"อร่อยง่ายๆ... จากปลาทะเล"
เพื่อสร้างการรับรู้ และง่ายต่อการจดจำของผู้บริโภค

ยกระดับสินค้า ให้มีความทันสมัยมากขึ้น "Kitchenpack"

2547

ก่อตั้ง บริษัท ที. พี. แปซิฟิค จำกัด เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า และรองรับการขยายตลาดในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และประเทศเพื่อนบ้าน

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2548

ได้รับการรับรองจาก Guinness World Record
ในการผลิต "ปูอัดยักษ์ที่ใหญ่ทีสุดในโลก"

สร้างหอพักพนักงาน เป็นสวัสดิการสำหรับ พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีจำนวน 3 เฟส รองรับพนักงานได้ถึง 800 คน

ปรับปรุงสโลแกนโดยเน้นคำว่า
"อร่อยง่ายๆ..ทำจากปลาทะเล"

2549

โครงการตู้แช่ PFP

เปิด PFP SHOP ที่ตลาดไท

ได้รับการรับรอง ระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตคนทำงาน
MS-QWL จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ได้รับการรับรองระบบบริการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก MASCI

เพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย โดยการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิต

2550

นำแนวทางจากโครงการพระราชดำริ "แหลมผักเบี้ย" มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำ จนสามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนและสังคม

เพิ่มความเข้มข้นในกิจกรรม 5 ส
โดยการเพิ่ม ส "สามัคคี"
เป็นกิจกรรม 6 ส

ได้รับการรับรองระบบจัดการ ความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 จาก MASCI

2551

ได้รับรางวัล Thailand 5s Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2552

ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการ
เพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย
HAL-Q จากศูนย์วิทยาศาสตว์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มทำกิจกรรม
Total Productive Mainternamece (TPM)

เพิ่มไลน์การผลิต ก้ามปูหิมะเทียม

2553

ขยาย PFP SHOP เพิ่มอีก 8 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สร้างคลังสินค้า โดยใช้ระบบ Mobile Rack ในการจัดเก็บสินค้า

2554

ฉลองครบรอบ 25 ปี ในงาน
"จากวันนั้น..ถึงวันนี้ 25 ปี PFP"

เพิ่ม ส "สิ่งแวดล้อม"
จากกิจกรรม 6 ส
เป็นกิจกรรม 7 ส

2555

ก่อตั้ง บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด จำหน่ายซูชิและผลิตภัณฑ์ในห้างชั้นนำ และรับจัด Catering นอกสถานที่

ได้รับการรับรองคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ เต้าหู้ปลา ซูริมิ ปูอัด จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ได้รับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

2556

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบการ ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ "ระดับ 5 ดาว" จากสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ชนะเลิศ การประกวดมหกรรม รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2557

ได้รับรางวัลระดับโล่ห์ทอง "ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" จากกระทรวงสาธารณสุข

2558

พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ PFP งาน THAIFEX World of food ASIA 2015

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย โดยติดตั้งเครื่องบรรจุอัตโนมัติ (Robot) เพื่อใช้ในการบรรจุปูเทียมใส่ถุง

2559

จัดทำแคมเปญ "PFP 30 ปี ลุ้นทวีโชค"

ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย 6 ปีซ้อน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

ดาว์โหลด Milestones 3 ทศวรรษ