职业生涯

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน


 • จัดทำวางแผนกำหนดแนวทางเลือกผู้ขาย,แหล่งวัตถุดิบรายใหม่
 • วางแผนงานการจัดซื้อและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบประเมินแผนงานของฝ่ายให้บรรจุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งภายในและนอกองค์กร
 • การควบคุมดูแลและพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทุกประเภทงาน
 • การควบคุมตรวจสอบการบริหารต้นทุนในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 • ดูแล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 • ร่วมพัฒนาคุณภาพคู่ค้า สินค้า วัตถุดิบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ติดตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 • ขึ้นทะเบียนกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมไปถึงการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนของบริษัท 
 • วิเคราะห์กิจกรรมหรืองาน ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อชี้บ่งอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ 
 • ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากงานหรือกิจกรรมที่ปฎิบัติโดยการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 • อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ดูแล และอบรมพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานคนอื่นทุกคนในแผนก 
 • ดูแล และอบรมพนักงาน เพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
 • ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น เพื่อการแก้ไขที่ถูกต้อง แท้จริง 
 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการ การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 
 • จัดอบรม ประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของจป.และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ตรวจตรา สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมไปทั้งกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท ครอบคลุมไปจนถึง Supplier ที่เข้ามาติดต่อ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
 • วางแผนและกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดสรรอัตรากำลัง /ให้คำปรึกษาในการหาแหล่งหรือช่องทางการสรรหาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งแรงงานไทย และต่างด้าว 
 • บริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน 
 • บริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนา 
 • วางแผน บริหารงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
 • กำหนดนโยบายในแผนงานการจัดการที่พักอาศัยเพื่อรองรับการเข้าพักของพนักงาน 
 • กำหนดนโยบายในแผนงานควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ทันสมัยไม่กระทบต่อองค์กร ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าแผนกระบบผลิตน้ำ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนและบริหารการจัดการกระบวนการผลิตน้ำประปาส่งโรงงาน
 • ตรวจสอบ การรับ-จ่ายสารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำ
 • ทวนสอบคุณภาพน้ำประปาที่ผลิต


Pages: 1 All