การดำเนินธุรกิจที่ยืดหยัดคู่ไปกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยแนวคิดที่ว่าโรงงานอยู่ได้ชุมชนต้องอยู่ได้ PFP จึงให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลให้กับธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรทุกคนใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้สวยงามน่าอยู่

ด้วยกระแสโลกที่กำลังอยู่ในทิศทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สำหรับ PFP ได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การก่อตั้งธุรกิจ โดยวันนี้บริษัทฯ ได้ใช้พื้นที่กว่า 30 ไร่ สำหรับการรองรับการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดข้อกฏหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกยังสวยงามพร้อมไปกับการยืนหยัดการดำเนินธุรกิจที่รักษ์โลก จนได้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001

อีกหนึ่งความภูมิใจจาก ความใส่ใจ มุ่งมั่น รักษาสิ่งแวดล้อมทุกๆด้าน พีเอฟพี จึงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งเป็นการรับรองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ย้อมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ