การดำเนินธุรกิจที่ยืดหยัดคู่ไปกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยในโรงงาน

อีกมิติหนึ่งของการศึกษา ที่จะช่วยสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเยาวชน และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยวิทยาลัยในโรงงาน เป็นโครงการที่เปิดให้พนักงานของบริษัทฯ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับ ปวส. ได้พัฒนาระดับการเรียนรู้ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สู่อาชีพอย่างแท้จริง

วิทยาลัยในโรงงาน เป็นความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ โดยนักศึกษาในวิทยาลัยในโรงงาน จะมีรายได้ระหว่างเรียน จากการได้ลงปฏิบัติงานจริง เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง และสามารถมีรายได้ไว้ดูแลตนเอง และครอบครัว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตลอดหลักสูตร

วันนี้ แม้โครงการวิทยาลัยในโรงงาน จะผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพออกสู่สังคม มากว่า 14 ปี บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงาน สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ เพื่อให้เป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป พร้อมมีการยกระดับ ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยในปีการศึกษา 2560 ได้ริเริ่มจากกลุ่มนักเรียนระดับอุดมศึกษา ในประเทศกัมพูชา โดยหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม รวมทั้งสถาบัน การศึกษาอื่นๆ ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา แสดงถึงความสัมพันธ์และเป็นมิตรที่ดีต่อกันของประชาชนชาวไทยกับกัมพูชา รวมทั้งสถาบัน การศึกษาอื่นๆ ในกรุงพนมเปญ