Career

ตำแหน่งงานว่าง

Purchasing Manager/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

• กำหนดกลยุทธ์จัดทำแผนงานประจำปีให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ 
• ตรวจสอบประเมินแผนงานของฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย 
• ออกกฎระเบียบข้อบังคับและจัดการระบบการทำงานภายในแผนก 
• วางแผนงานจัดซื้อและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
• วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งภายในและนอกองค์กร 
• ติดตามควบคุมตรวจสอบแผนงานของฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมาย 
• บริหารงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Sourcing)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ทำหน้าที่ Sourcing สินค้าในประเทศ และสำรวจตลาดวัตถุดิบ  
 • ติดต่อผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการ ในประเทศ 
 • เป็นตัวแทนบริษัทฯทำการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี มีราคาที่เหมาะสม 
 • ติดตามผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าบริการตรงเวลา
 • สรรหาคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพเพื่อการซื้อขาย 
 • รายงานความเคลื่อนไหวราคา สถาการณ์ Order ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 • ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล Work performance เพื่อทำ KPI 
 • ประสานงานหน่วยงานภายใน ด้านคุณภาพ การพัฒนาสินค้า 
 • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแจ้งปรับปรุงคุณภาพ ติดตามรายงานให้ส่งตามกำหนดเวลา 
 • ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการทำประเมินระบบคุณภาพ 
 • ปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง กฎระเบียบของบริษัทฯ และอื่นที่ได้รับมอบหมา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 
 • วางแผนและกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดสรรอัตรากำลัง /ให้คำปรึกษาในการหาแหล่งหรือช่องทางการสรรหาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งแรงงานไทย และต่างด้าว 
 • บริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน 
 • บริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนา 
 • วางแผน บริหารงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
 • กำหนดนโยบายในแผนงานการจัดการที่พักอาศัยเพื่อรองรับการเข้าพักของพนักงาน 
 • กำหนดนโยบายในแผนงานควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ทันสมัยไม่กระทบต่อองค์กร ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานจัดเรียงสินค้า Modern Trade

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ P.F.P ที่วางขายในห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายหน้าร้าน ประจำ Shop - สาขาปากน้ำ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
ขายผลิตภัณฑ์ P.F.P ประจำร้าน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานพิธีกร MC


Pages: 1 2 Next All