Career

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • บริหารจัดการ งานพัฒนารายงานระบบ (ERP Report System)  
 • บริหารจัดการ งานพัฒนาซอฟท์แวร์ (PFP System Develop) 
 • กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 • บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
 • บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 • บริหารจัดการ การใช้งานซอฟแวร์ลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
 • บริหารงานการวพัฒนาบุคคลกรด้านไอที 
 • การติดตามและรายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน 
 • วางแผนด้านอัตรากำลังและการดูแลพนักงานในฝ่าย 
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพในพื้นที่ 
 • การปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯและด้านระบบคุณภาพร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินการขององค์กร

ช่างไฟฟ้า

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ งานปฏิบัติด้านไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
- ติดตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ขึ้นทะเบียนกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมไปถึงการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนของบริษัท
- วิเคราะห์กิจกรรมหรืองาน ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อชี้บ่งอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ
- ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากงานหรือกิจกรรมที่ปฎิบัติโดยการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
- ดูแล และอบรมพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานคนอื่นทุกคนในแผนก
- ดูแล และอบรมพนักงาน เพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น  เพื่อการแก้ไขที่ถูกต้อง แท้จริง
- ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการ การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ                                                    
- จัดอบรม ประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของจป.และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบ ตรวจตรา สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมไปทั้งกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท ครอบคลุมไปจนถึง Supplier ที่เข้ามาติดต่อ

Operator ไลน์ก้ามปู/กุ้งเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำไลน์ก้ามปู/กุ้งเทียม

3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี

4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. สามารถทำงานเป็นกะได้

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ร่วมกับฝ่ายตลาดกำหนดแนวทางการพัฒนาปัจจุบัน
3.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์เก่าโดยเน้นคงมาตรฐานคุณภาพผลิภัณฑ์เดิมประจำเดือน
4.รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและราคาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
6.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าตามลูกค้าร้องขอ เช่นปรับรสชาต ขยายตลาด
7.การอนุมัติหลักสูตรและกระบวนการผลิต
8.การปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
 • วิเคราะห์งานและประเมินความเสียงและกำหนดมาตรฐานการป้องกัน
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา
 • สามารถให้ความรู้งานกับพนักงานด้านความปลอดภัยได้ และหน้าที่ความกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
 • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก
 • ศึกษาข้อมูลตลาดจากข้อมูลของ AC Nielson เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากวิจัยต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำตลาดต่อไป
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายR&D และฝ่ายขาย รวมถึงปรับโครงสร้างราคาสินค้าใหม่และประมาณการเป้าหมายยอดขายร่วมกับสายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าปูเทียม 2

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน -ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บสินค้าเข้า -ออกจากห้องเก็บให้ถูกต้องตามวิธีการปฎิบัติ -ควบคุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นใกระบวนการจัดเก็บ -ทวนสอบและตรวจสอบข้อมูล -ตรวจสอบข้อมูลการรับ-ส่งมอบสินค้า -ตรวจสอบข้อมูล Stock สินค้าประจำวันและการตรวจนับ Stock สินค้าประจำเดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทั่วไป

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง


Pages: 1 2 3 Next All