Career

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ร่วมกับฝ่ายตลาดกำหนดแนวทางการพัฒนาปัจจุบัน
3.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์เก่าโดยเน้นคงมาตรฐานคุณภาพผลิภัณฑ์เดิมประจำเดือน
4.รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและราคาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
6.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าตามลูกค้าร้องขอ เช่นปรับรสชาต ขยายตลาด
7.การอนุมัติหลักสูตรและกระบวนการผลิต
8.การปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป
2.งานซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม
3.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (อาหรับ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • รวมกับฝ่ายต่าง ๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม  
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว  
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในกลุ่มประเทศ อาหรับ 
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ 
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่  
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ 
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า  
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด 
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • บริหารจัดการ งานพัฒนารายงานระบบ (ERP Report System)  
 • บริหารจัดการ งานพัฒนาซอฟท์แวร์ (PFP System Develop) 
 • กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • บริหารจัดการงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 • บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
 • บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
 • บริหารจัดการ การใช้งานซอฟแวร์ลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
 • บริหารงานการวพัฒนาบุคคลกรด้านไอที 
 • การติดตามและรายงานผลลัพธ์การดำเนินงาน 
 • วางแผนด้านอัตรากำลังและการดูแลพนักงานในฝ่าย 
 • บริหารงานด้านระบบคุณภาพในพื้นที่ 
 • การปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯและด้านระบบคุณภาพร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินการขององค์กร

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด


Pages: 1 2 Next All