Career

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน

 • การพัฒนาซอฟแวร์ (การบริหารจัดการงานพัฒนารายงาน ระบบ ERP (ERP Report System)
 • การพัฒนาซอฟแวร์ (การบริหารจัดการงานพัฒนาซอฟท์แวร์ พีเอฟพี (PFP Syatem Develop)
 • รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
 • ออกแบบฐานข้อมูลและหน้าจอ
 • ทดสอบ,ติดตั้งระบบ,OJT การใช้งานให้กับ Process Owner ,ประเมินผล ,จัดทำคู่มือการใช้งาน
 • ทดสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
 • แก้ไข Standard Report ของระบ ERP ด้วยเครื่องมือ MOM
 • ตั้งค่า Backup โปรแกรม (EXE) และฐานข้อมูล ทุกโปรแกรมที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดของระบบเซอร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน


 • จัดทำวางแผนกำหนดแนวทางเลือกผู้ขาย,แหล่งวัตถุดิบรายใหม่
 • วางแผนงานการจัดซื้อและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบประเมินแผนงานของฝ่ายให้บรรจุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งภายในและนอกองค์กร
 • การควบคุมดูแลและพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทุกประเภทงาน
 • การควบคุมตรวจสอบการบริหารต้นทุนในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 • ดูแล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 • ร่วมพัฒนาคุณภาพคู่ค้า สินค้า วัตถุดิบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานจัดเรียงสินค้า Modern Trade

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ P.F.P ที่วางขายในห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายหน้าร้าน ประจำ Shop - สาขาปากน้ำ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
ขายผลิตภัณฑ์ P.F.P ประจำร้าน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานพิธีกร MC

หัวหน้าแผนกการตลาด

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด


Pages: 1 2 Next All