Career

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1. ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
2. งานขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตของบริษัททุกชนิด
3. ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองเขารูปช้าง, อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ


เลขานุการผู้จัดการทั่วไป

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1. นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
2. ประสานงานเรื่องเวลาและสถานที่
3. เตรียมรายละเอียดการประชุม
4. โทรศัพท์ติดต่องาน และรับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต้อนรับผู้มาติดต่อ
5. เอกสารเข้า -ออก รวมรวมข้อมูล เขียนรายงาน สรุปงาน เสนองาน จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ร่วมกับฝ่ายตลาดกำหนดแนวทางการพัฒนาปัจจุบัน
3.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์เก่าโดยเน้นคงมาตรฐานคุณภาพผลิภัณฑ์เดิมประจำเดือน
4.รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและราคาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
6.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าตามลูกค้าร้องขอ เช่นปรับรสชาต ขยายตลาด
7.การอนุมัติหลักสูตรและกระบวนการผลิต
8.การปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
 • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก
 • ศึกษาข้อมูลตลาดจากข้อมูลของ AC Nielson เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากวิจัยต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำตลาดต่อไป
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายR&D และฝ่ายขาย รวมถึงปรับโครงสร้างราคาสินค้าใหม่และประมาณการเป้าหมายยอดขายร่วมกับสายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ


Pages: 1 2 Next All