Career

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานจัดเรียงสินค้า Modern Trade

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ P.F.P ที่วางขายในห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายหน้าร้าน ประจำ Shop - สาขาปากน้ำ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
ขายผลิตภัณฑ์ P.F.P ประจำร้าน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานพิธีกร MC

หัวหน้าแผนกการตลาด

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Support

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด


Pages: 1 2 Next All