Career

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปูเทียม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
  • การควบคุมการผลิต
  • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
  • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
  • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
  • การจัดการและการบริหารพนักงาน
  • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
  • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
  • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
  • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ

พนักงานจัดเรียงสินค้า Modern Trade

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ P.F.P ที่วางขายในห้างสรรพสินค้า / ซุปเปอร์มาร์เก็ต

พนักงานขายหน้าร้าน ประจำ Shop - สาขาปากน้ำ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
ขายผลิตภัณฑ์ P.F.P ประจำร้าน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมจัดชิมฟรีตามสถานที่ต่างๆที่หน่วยงานกำหนดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ งานพิธีกร MC

หัวหน้าแผนกการตลาด

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องเย็นปูเทียม

Array
- ควบคุมเครื่อง Compressor และบำรุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็น
- ควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ำของโรงงานปูเทียม


Pages: 1 All