Career

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

รายละเอียดลักษณะงาน


 • จัดทำวางแผนกำหนดแนวทางเลือกผู้ขาย,แหล่งวัตถุดิบรายใหม่
 • วางแผนงานการจัดซื้อและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบประเมินแผนงานของฝ่ายให้บรรจุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งภายในและนอกองค์กร
 • การควบคุมดูแลและพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทุกประเภทงาน
 • การควบคุมตรวจสอบการบริหารต้นทุนในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 • ดูแล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 • ร่วมพัฒนาคุณภาพคู่ค้า สินค้า วัตถุดิบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

 • อายุ 35 ปี ขึ้นไป จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี, สาขาการจัดการ,การตลาด,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5-8 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหารต้นทุน,ติดต่อประสานงาน,เจรจาต่อรอง,ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ,ความละเอียดรอบคอบ,มนุษย์สัมพันธ์ดี,การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ
 • มีทักษะพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีBack to the list