Movement

PFP จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน PFP”

PFP จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน PFP” PFP จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน PFP”
    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ พีเอฟพี จัดทำโครงการด้าน CSR
เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ (PSU-AD) หม้อไอน้ำ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสัมพันธ์ อันดีระหว่างผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการและบริษัท และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในวิธีธรรมชาติ และเทคโนโลยีทันสมัย น้ำที่ได้ผ่านระบบบำบัดนั้น ก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด< Back to the list