คณะกรรมการบริษัท

 • นายทวี ปิยะพัฒนา

  นายทวี ปิยะพัฒนา
  ประธานกรรมการบริหาร

 • นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ

  นายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ
  กรรมการบริหาร

 • นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา

  นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา
  กรรมการบริหาร

 • นายชัยวัฒน์ แซ่จิว

  นายชัยวัฒน์ แซ่จิว
  กรรมการบริหาร

 • นางสาวปิยกาญจน์ ปิยะพัฒนา

  นางสาวปิยกาญจน์ ปิยะพัฒนา
  กรรมการบริหาร