การดำเนินธุรกิจที่ยืดหยัดคู่ไปกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน

พีเอฟพี ผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศทั่วโลก เราได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความใส่ใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สังคม ชุมชน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยเราสำนึกอยู่เสมอว่า สังคม ชุมชน คือส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไป

พีเอฟพี ได้ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้การใส่ใจในวัฒนธรรม คุณธรรม เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ พีเอฟพี ยังเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการดำเนินงานภายในบริษัทฯ เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วยงานองค์กร หรือสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา สู่การประกอบอาชีพในอนาคต