นโยบาย

  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการตอบสนอง ความต้องการ ของลูกค้าเพื่อการขยายตลาด
  • สร้างทีมงานทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • พัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นแบบอย่างการเป็นผู้นำในธุรกิจ เน้นการให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ

ภายใต้นโยบายการบริหารหลัก บริษัทฯได้จัดเตรียมแผนงานย่อย 6 ข้อ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง

  1. แผนงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการทบทวนผลิตภัณฑ์เดิม อยู่ตลอดเวลารวมถึงประยุกต์ และสร้างผลิตภัณฑ์หลากหลาย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของตลาด
  2. แผนงานเครือข่ายการขาย สำหรับแผนงานในประเทศมีวัตถุประสงค์ในการขยายตลาด และสร้างความยอมรับในผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคทั่วทุกภูมิภาค ส่วนในต่างประเทศนั้น เน้นการสร้างแผนงานการขาย เพื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ในตลาดโลก และความยอมรับในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยในทุกตลาด จะต้องเชื่อมั่นในสินค้าว่า มีมาตรฐานคุณภาพสินค้าเดียวกันทั่วโลก
  3. แผนงานการปรับปรุง กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนควบคุมอย่างเข้มงวด ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ตามที่หน่วยงานสากลได้กำหนด และทุ่มเทให้กับ "มาตรฐานคุณภาพ" เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจ
  1. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานโดยจัดแผนงานย่อย เพื่อรองรับทั้งด้านเครื่องจักร อุปกรณ์และวิธีในการทำงานรวมถึงตระหนัก ในความร่วมมือของทุกคน ในองค์กรเพื่อทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด
  2. แผนงานประชาสัมพันธ์ภายใน มีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนรับรู้เรื่องของภายใน องค์กรให้เท่าเทียมกัน และรับทราบอย่างทันท่วงทีชัดเจนตรงกันว่าบริษัทฯ ต้องการอะไร กำลังทำอะไร ทำอย่างไรและต้องร่วมมืออย่างไร โดยมีเป้าหมายเดียวกัน
  3. แผนงานพัฒนาบุคลากรมุ่งพัฒนาคุณภาพพนักงานทั้งในด้าน ความรู้ จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และหลักในการบริหารงาน ขณะเดียวกันก็ยอมรับ การเข้ามาร่วมงานของบุคคลอื่นๆภายนอกซึ่งมีความสามารถ ที่จะมาร่วมรังสรรค์ความก้าวหน้า ให้กับองค์กรเป็นสำคัญ