การผลิตและคุณภาพ

ทุกฟันเฟืองของธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์

ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์

ทุกผลิตภัณฑ์ของ PFP ถูกผลิตโดยการประสานงานของเครื่องจักรทันสมัยที่ได้มาตรฐานระดับโลก ควบคุมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์สูงด้านโภชนาศาสตร์ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่ประจำอยู่ทุกหน่วยการผลิต โดยการทำงานที่เป็นมืออาชีพมีการค้นคว้าวิจัยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาตรวจสอบในกระบวนการทางวิชาการ รวมถึงการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของ PFP ได้คุณภาพการผลิตและสะอาดตามมาตรฐานสากลจากกรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุขแห่งประเทศไทย และมาตรฐานโลก (Codex) รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก อาทิ ISO22000 และ HAL-Q

การประกาศชัยความเป็นเลิศ

การเป็นผู้นำด้านการผลิต ส่งออกและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมผลิตอาหาร PFP ได้จัดทำปูอัดยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 22.50 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักถึง 50.05 กิโลกรัม

ซึ่งนับเป็นปูอัดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการจาก Guinness World Records ในปี 2548 เป็นบริษัทหนึ่งเดียวของโลกที่สร้างปรากฏการณ์นี้ขึ้นในเวลานั้น