บริษัทฯ จะเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

พันธกิจ

  • ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด ที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและทันสมัย บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นทุกวิถีทางเพื่อพัฒนาคนเป็นอันดับแรก
  • มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
  • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
  • มุ่งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้าทุกศาสนา
  • พัฒนาการบริหารระบบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล โดยมีกิจกรรม 7 ส เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน
  • ธำรงรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ ตลอดถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้ถือหุ้น