ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน

 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ดำเนินการขออนุญาต อย., ฮาลาล
 • ศึกษาและติดตามกฎหมายอาหารที่มีการบังคับใช้ใหม่ ปรับปรุงใหม่
 • ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตลาดต่างประเทศ และฝ่ายผลิต

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • สื่อสารข่าวสารภายใน-ภายนอกองค์กร
 • จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 • ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่นในการสื่อสารองค์กร

หัวหน้าแผนกยานยนต์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ควบคุมดูแลงานด้านการขนส่งสินค้า
 • ควบคุมดูแลงานด้านบริการรับ - ส่งพนักงาน งานบริการลูกค้า , ผู้บริหาร , และบริการอื่น ๆ 
 • ดำเนินกิจกรรมด้านคุณภาพความปลอดภัย , 7ส และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่นำเข้า - ส่งออก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ
 • จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก เช่น Invoice,Packinglist,Health Cergificate,
 • การขอ CO

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (โซนเอเชีย)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
 • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก
 • ศึกษาข้อมูลตลาดจากข้อมูลของ AC Nielson เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากวิจัยต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำตลาดต่อไป
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายR&D และฝ่ายขาย รวมถึงปรับโครงสร้างราคาสินค้าใหม่และประมาณการเป้าหมายยอดขายร่วมกับสายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ด่วนมาก)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต
 • วางแผนและจัดสรรกำลังคนและเครื่องจักรให้เหมาะสมสำหรับการผลิต
 • การจัดสรรกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการผลิตสินค้า
 • การจัดสรรเครื่องมือ เครื่องจักรให้เพียงพอต่อการผลิต
 • ควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วางแผนการผลิตให้สามารถจัดส่งได้ตามเวลาทั้งปริมาณและคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการทำงานของพนักงาน 
 • ปรับปรุงเวลามาตรฐานในการผลิต 
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯลฯ


Pages: 1 2 Next All