ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสเปคลูกค้า
 • ควบคุมลักษณะของไลน์การผลิตและของพนักงาน 
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
 • วิเคราะห์งานและประเมินความเสียงและกำหนดมาตรฐานการป้องกัน
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ดูแลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยกับผู้รับเหมา
 • สามารถให้ความรู้งานกับพนักงานด้านความปลอดภัยได้ และหน้าที่ความกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 • สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (อาหรับ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • รวมกับฝ่ายต่าง ๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม  
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว  
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในกลุ่มประเทศ อาหรับ 
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับ 
 • นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอาหรับ 
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่  
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ 
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า  
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด 
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในต่างประเทศ
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน

 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ดำเนินการขออนุญาต อย., ฮาลาล
 • ศึกษาและติดตามกฎหมายอาหารที่มีการบังคับใช้ใหม่ ปรับปรุงใหม่
 • ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตลาดต่างประเทศ และฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พิธีกรภาคสนาม ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการ Branding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า และสร้างแรงจูงใจซื้อสินค้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด


Pages: 1 2 Next All