ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เลขานุการผู้จัดการทั่วไป

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1. นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
2. ประสานงานเรื่องเวลาและสถานที่
3. เตรียมรายละเอียดการประชุม
4. โทรศัพท์ติดต่องาน และรับโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต้อนรับผู้มาติดต่อ
5. เอกสารเข้า -ออก รวมรวมข้อมูล เขียนรายงาน สรุปงาน เสนองาน จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1. จัดซื้อ วัตถุดิบ ส่วนผสม อุปกรณ์สำนักงาน  จัดซื้อจัดจ้าง รับใบขอซื้อ  ตรวจสอบรายละเอียดใบขอซื้อ Spec และผู้อนุมัติ  ติดต่อผู้ขาย ขอใบเสนอราคา
2. เปิดใบสั่งซื้อ  ประสานงานผู้ขาย/ออกใบสั่งซื้อ  เลือกผู้ขาย เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา   ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดวันรับสินค้า/รับสินค้า  ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า Spec และจำนวน
4. ตรวจสอบใบ CER/ฮาลาล ที่ได้รับและ Spec ให้เป็นปัจจุบัน
5. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า-ส่งออก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1. จัดทำเอกสารส่งออก จัดทำ Invoice-Packign List-BL-CO-HC ให้กับลูกค้า
2. จัดทำเอกสาร Invoice & Packig list ให้ชิปปิ้ง และด่านศุลกากร เพื่อเดินพิธีการส่งออก
3. จัดทำแผนการโหลด และจองเรือ
4. ประเมินตู้คอนเทนนเนอร์และหัวลาก
5. ติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก  ขอ Health certificate จากประมง  การขอ FORM CO จากกรมการค้าต่างประเทศ หนังสือรับรองผัก Phytosanitary Certificate
6. อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.วิเคราะห์จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ร่วมกับฝ่ายตลาดกำหนดแนวทางการพัฒนาปัจจุบัน
3.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์เก่าโดยเน้นคงมาตรฐานคุณภาพผลิภัณฑ์เดิมประจำเดือน
4.รับผิดชอบวิเคราะห์ ทดลองผลิตภัณฑ์ สรุปการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพและราคาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
6.สรุปผลและแก้ไขปัญหาการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าตามลูกค้าร้องขอ เช่นปรับรสชาต ขยายตลาด
7.การอนุมัติหลักสูตรและกระบวนการผลิต
8.การปฎิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับระบบคุณภาพ

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสเปคลูกค้า
 • ควบคุมลักษณะของไลน์การผลิตและของพนักงาน 
 • จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการผลิต 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
 • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก
 • ศึกษาข้อมูลตลาดจากข้อมูลของ AC Nielson เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากวิจัยต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำตลาดต่อไป
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายR&D และฝ่ายขาย รวมถึงปรับโครงสร้างราคาสินค้าใหม่และประมาณการเป้าหมายยอดขายร่วมกับสายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์


Pages: 1 2 Next All