ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.เจรจาวางแผนร่วมกับลูกค้าในการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้า 

2.ทำงานร่วมกับฝ่าย R&D ในการพัฒนาสินค้าใหม่ประจำปี
3.ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
4.ร่วมกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
5.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนแล้วนำเสนอผู้จัดการเพื่อปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (จุลชีววิทยา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

1.ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา
2.เก็บตัวอย่างในไลน์การผลิต
3.ทดสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา
4.สรุปผลการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์
5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน

 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
 • ดำเนินการขออนุญาต อย., ฮาลาล
 • ศึกษาและติดตามกฎหมายอาหารที่มีการบังคับใช้ใหม่ ปรับปรุงใหม่
 • ประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายตลาดต่างประเทศ และฝ่ายผลิต

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ (โซนเอเชีย)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่
 • วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณประจำปี
 • ติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมการตลาดของคู่แข่งหลัก
 • ศึกษาข้อมูลตลาดจากข้อมูลของ AC Nielson เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากวิจัยต่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำตลาดต่อไป
 • พัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายR&D และฝ่ายขาย รวมถึงปรับโครงสร้างราคาสินค้าใหม่และประมาณการเป้าหมายยอดขายร่วมกับสายการขาย

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดงานลักษณะงาน
 • จัดทำโครงการเสนองบประมาณในการจัดสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ
 • ควบคุมงานตามแผนประจำปีและงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • จัดให้มีการควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรอย่างเหมาะสมและเสนอแนวทางการจัดารพลังงานในองค์กร
 • คิดและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตอบสนองฝ่ายผลิตและให้ความรู้และฝึกทักษะพนักงานช่าง ฯลฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรผลิต

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการทำงานของพนักงาน 
 • ปรับปรุงเวลามาตรฐานในการผลิต 
 • ปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( อิสลาม ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พิธีกรภาคสนาม ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และเพื่อทำกิจกรรมในการ Branding Brand ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขายสินค้า และสร้างแรงจูงใจซื้อสินค้า

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด


Pages: 1 2 Next All