ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

 • ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในการจัดเก็บสินค้าเข้า 
 • ออกจากห้องเก็บให้ถูกต้องตามวิธีการปฎิบัติ 
 • ควบคุมความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นใกระบวนการจัดเก็บ
 • ทวนสอบและตรวจสอบข้อมูล 
 • ตรวจสอบข้อมูลการรับ
 • ส่งมอบสินค้า 
 • ตรวจสอบข้อมูล Stock สินค้าประจำวันและการตรวจนับ Stock สินค้าประจำเดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (จุลชีววิทยา)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน

 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าทางด้านจุลชีววิทยา
 • เก็บตัวอย่างในไลน์การผลิต
 • ทดสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา
 • สรุปผลการวิเคราะห์ประจำสัปดาห์
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
รายละเอียดลักษณะงาน


 • จัดทำวางแผนกำหนดแนวทางเลือกผู้ขาย,แหล่งวัตถุดิบรายใหม่
 • วางแผนงานการจัดซื้อและควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ตรวจสอบประเมินแผนงานของฝ่ายให้บรรจุเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งภายในและนอกองค์กร
 • การควบคุมดูแลและพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อทุกประเภทงาน
 • การควบคุมตรวจสอบการบริหารต้นทุนในแผนกให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 • ดูแล ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ระบบคุณภาพต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 • ร่วมพัฒนาคุณภาพคู่ค้า สินค้า วัตถุดิบ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ติดตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 • ขึ้นทะเบียนกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรวมไปถึงการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 • ประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนของบริษัท 
 • วิเคราะห์กิจกรรมหรืองาน ที่พนักงานปฏิบัติเพื่อชี้บ่งอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ 
 • ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากงานหรือกิจกรรมที่ปฎิบัติโดยการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
 • อบรมพนักงานใหม่ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 
 • ดูแล และอบรมพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและพนักงานคนอื่นทุกคนในแผนก 
 • ดูแล และอบรมพนักงาน เพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
 • ติดตาม ตรวจสอบ ค้นหาสาเหตุของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น เพื่อการแก้ไขที่ถูกต้อง แท้จริง 
 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานมาตรการ การควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ 
 • จัดอบรม ประชุมปรึกษาหารือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของจป.และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ตรวจตรา สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยทั้งเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย รวมไปทั้งกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท ครอบคลุมไปจนถึง Supplier ที่เข้ามาติดต่อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Sourcing)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • ทำหน้าที่ Sourcing สินค้าในประเทศ และสำรวจตลาดวัตถุดิบ  
 • ติดต่อผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการ ในประเทศ 
 • เป็นตัวแทนบริษัทฯทำการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ดี มีราคาที่เหมาะสม 
 • ติดตามผู้ขายเพื่อให้ได้สินค้าบริการตรงเวลา
 • สรรหาคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพเพื่อการซื้อขาย 
 • รายงานความเคลื่อนไหวราคา สถาการณ์ Order ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 • ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล Work performance เพื่อทำ KPI 
 • ประสานงานหน่วยงานภายใน ด้านคุณภาพ การพัฒนาสินค้า 
 • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อแจ้งปรับปรุงคุณภาพ ติดตามรายงานให้ส่งตามกำหนดเวลา 
 • ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการทำประเมินระบบคุณภาพ 
 • ปฏิบัติตามระเบียบ นโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง กฎระเบียบของบริษัทฯ และอื่นที่ได้รับมอบหมา

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 • การควบคุมการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทวนสอบกระบวนการผลิต ณ จุดที่เป็นจุดควบคุมตามระบบคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้น
 • การจัดการและการบริหารพนักงาน
 • ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค วิธีการปฏิบัติงานและระบบคุณภาพต่างๆ
 • นำนโยบายของบริษัทด้านต่างๆ ถ่ายทอดให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 • วางแผนและจัดทำแผนงานและงบประมาณของแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน)

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

รายละเอียดลักษณะงาน
 •  ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน
 • รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม
 • สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าในประเทศจีน
 • ติดต่อลูกค้าต่างประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีน
 • ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา / สัญญา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สนับสนุนงานกิจกรรมทางการตลาด
 • หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ที.พี. แปซิฟิค จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องจักร (เครื่องจักรทำความเย็น)

พนักงานบริการ

บริษัท พี.เอฟ.พี. อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
พนักงานบริการ เตรียมวัตถุดิบประกอบอาหาร / รับออเดอร์ / เสริฟอาหาร / เก็บทำความสะอาดอุปกรณ์

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ


Pages: 1 2 Next All