ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

PFP จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน PFP"

05/16/2017
PFP จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน PFP"          พีเอฟพี ผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศทั่วโลก เราได้ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความ    ใส่ใจ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สังคม ชุมชน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยเราสำนึกอยู่เสมอว่า สังคม ชุมชน คือส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวหน้าต่อไป จึงได้มีการจัดทำโครงการด้าน CSR เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน  โดยโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับชุมชนรอบข้าง                     ในเขต           ต.เขารูปช้าง เพื่อเป็นการดูแลและสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว    ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งโครงการมอบทุนการศึกษาจากใจพีเอฟพี จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และภายในกิจกรรมนี้ได้เปิดให้ เยี่ยมชมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและก่อสร้างบ่อหมักแก๊ซชีวภาพ หรือเรียกกันว่า PSU-AD เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมีการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในวิธีธรรมชาติ และเทคโนโลยีทันสมัย น้ำที่ได้ผ่านระบบบำบัดนั้น ก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560                   ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

       ทั้งนี้ พีเอฟพี จัดโครงการ ที่จะช่วยสร้างโอกาส สร้างอนาคตให้กับเยาวชน และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา โดย  วิทยาลัยในโรงงาน เป็นโครงการที่เปิดให้พนักงานของบริษัทฯ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับ ปวส. ได้พัฒนาระดับการเรียนรู้  อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  สู่อาชีพอย่างแท้จริง

       วิทยาลัยในโรงงาน เป็นความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดย วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กับ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เปิดสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ โดยนักศึกษาในวิทยาลัยในโรงงาน จะมีรายได้ระหว่างเรียน จากการได้ลงปฏิบัติงานจริง เป็นการลดภาระของผู้ปกครอง และสามารถมีรายได้ไว้ดูแลตนเอง และครอบครัว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ  จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตลอดหลักสูตร ปัจจุบันผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพออกสู่สังคม มากว่า 14 ปี การดำเนินงาน สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ เพื่อให้เป็นกำลังในการพัฒนาชาติต่อไป

        และในปี 2560 ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนริเริ่มจากกลุ่มนักเรียนระดับอุดมศึกษา ในประเทศกัมพูชา โดยหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ได้ให้ความร่วมมือ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา เป็นการ    พัฒนาความสัมพันธ์ และขยายโอกาสทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านให้เท่าเทียมกัน เพื่อเป็นหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้กลุ่มอาเซียนก้าวเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง< Back to the list