จุดจำหน่ายในประเทศ

ฝ่ายขายตลาดสดกรุงเทพฯ

ฝ่ายขายตลาดสดภาคเหนือ

 •  -
 • -
 •  02 258 4070 

ฝ่ายขายตลาดสดภาคกลาง

 • คุณกริช ประทีปปรีชาพล
 • krit@pfp-pacific.com
 • 06 1823 4064, Line ID : EAUNKP

ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันออก


ฝ่ายขายตลาดสดภาคตะวันตก

 • คุณเอกรัฐ สุทธิโรจน์
 •  Sales401@pfp-pacific.com
 • 08 9786 3991

ฝ่ายขายตลาดสดภาคใต้

 • คุณสุพัตรา ไชยศิลป์สังข์
 • sale@pfp-pacific.com
 • 06 1823 4058

ติดต่อฝ่ายขาย

ฝ่ายขายช็อป พีเอฟพี

ฝ่ายขายห้างสรรพสินค้า

ฝ่ายขายช่องทางร้านอาหารและโรงแรม